Nhằm khuyến khích động viên và ghi nhân các kết quả đạt được của các tập thể và cá nhân trong quí III vừa qua. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Việt Nam quyệt định khen thưởng các tập thể và cá nhân sau:

khen-thuong-qui-3-2015

Kính chúc các đồng chí hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong các kỳ tiếp theo.

 

đăng ký nhận email